Podstawowe informacje o układzie sterowania Faceboss:

 • Maksymalizacja produkcji dzięki zoptymalizowanemu urabianiu, wysokiej dostępności, automatycznym sekwencjom i elastyczności ustawień
 • Zaawansowana diagnostyka przy zastosowaniu zainstalowanego w urządzeniu wyświetlacza graficznego pokazującego rejestr zdarzeń, komunikatów i alarmów
 • Możliwość wyświetlania w różnych językach informacji interfejsu użytkownika
 • Komunikacja zewnętrzna umożliwiająca monitorowanie urządzenia na powierzchni w czasie rzeczywistym
 • Solidna konstrukcja opracowana ze szczególnym przeznaczeniem do zastosowań podziemnych
 • Standardowa platforma sterowania, która może być zastosowana we wszystkich naszych urządzeniach przeznaczonych dla górnictwa podziemnego

Ogólna informacja

Konkurencja i presja rynku sprawiają, że konieczne jest pozyskiwanie produktu z coraz wyższą wydajnością przy jednoczesnym obniżaniu kosztów jednostkowych. Te cele stają się coraz trudniejsze do osiągnięcia na skutek pogarszających się parametrów dostępnych zasobów i warunków prowadzenia eksploatacji.

Układ sterowania Faceboss umożliwia wykorzystanie sprzętu przez operatorów przy zapewnieniu optymalnej równowagi pomiędzy wielkością produkcji i kosztem jednostkowym, co jest możliwe dzięki zastosowaniu potężnego zestawu narzędzi, do których zaliczają się narzędzia wspomagające operatora, narzędzia zapewniające automatyczną realizację sekwencji, zaawansowaną diagnostykę, monitorowanie wydajności urządzenia i narzędzia analityczne.

Faceboss to standardowa platforma systemu sterowania we wszystkich urządzeniach dla górnictwa podziemnego wykorzystywanych przez klientów, która zapewnia ten sam poziom optymalizacji wszystkich maszyn. Układ Faceboss  maksymalizuje produktywność górnictwa podziemnego:

 • Optymalne urabianie: dzięki sterowaniu prędkością silnika trakcyjnego i układu hydraulicznego prędkość urabiania jest automatycznie maksymalizowana w czasie cyklu, zapewniając optymalne obciążenie organu urabiającego .
 • Wysoka dostępność: pętle sterowania chronią wszystkie silniki elektryczne przed zablokowaniem i przegrzaniem, wydłużając ich żywotność i minimalizując czas przestoju
 • Automatyczne sekwencje: możliwe jednakowe ustawienia robocze nawet przy zmianie operatorów lub pomiędzy zmianami roboczymi, np. funkcja sterowania urabianiem za pomocą jednego przycisku ustala pozycję wysięgnika organu urabiającego, aby zagwarantować odpowiedni poziom spągu i stropu
 • Elastyczność ustawień parametrów roboczych: możliwość zdefiniowania z góry i szybkiego wybierania za pomocą stacji zdalnej różnych parametrów roboczych dla wymagań urabiania za pomocą typowych cykli (np. pełne przejście, połowa przejścia, urabianie poprzeczne itp.) w celu niedopuszczenia do opóźnień spowodowanych ustawieniami

Dodatkowe korzyści oferowane przez systemy ścianowe:

 • Narażenie operatora: oprogramowanie sterujące jest opracowane w taki sposób, aby zminimalizować narażenie operatora na pył, rozprysk wody i hałas, umożliwiając ustawienie pracowników po nawietrznej stronie urządzenia
 • Wymiana danych: układ sterowania umożliwia integrację i wymianę danych pomiędzy kombajnem ścianowym i systemami obudowy stropu w celu uzyskania maksymalnej automatyzacji całego układu

Szeroki zakres funkcji standardowych

Interfejs Faceboss zapewnia także:

 • Zaawansowaną diagnostykę: wyświetla rejestr zdarzeń, komunikatów i alarmów. Wszystkie kluczowe parametry pracy urządzenia są stale monitorowane i rejestrowane, umożliwiając szybkie i łatwe ustalenie przyczyny źródłowej wszystkich usterek urządzenia
 • Ekrany przyjazne dla użytkownika: wykorzystano w nich intuicyjny układ ekranu, aby uprościć przeprowadzenie pierwszych ustawień urządzenia, a także umożliwiają operatorom dostosowanie się do zmieniających się warunków górniczych bez konieczności otwierania przedziałów zabezpieczonych przed wybuchem. Ponadto za pomocą układu zdalnego sterowania operatorzy mogą wybierać wcześniej wprowadzone funkcje przejazdu, aby wprowadzać zmiany wynikające z informacji otrzymanych z organu urabiającego w czasie pracy lub ustawiać ograniczenia skrawania stropu i spągu stosowane przy sekwencjach automatycznych
 • Wyświetlacz wielojęzyczny: można go z łatwością skonfigurować, aby wyświetlał informacje w różnych językach, umożliwiając operatorom wygodne posługiwanie się układem sterowania bez względu na miejsce pracy
 • Wbudowane instrukcje serwisowe: umożliwiają szybki i łatwy dostęp do najważniejszych instrukcji serwisowych. Ponadto w interfejsie znajdują się instrukcje prezentujące krok po kroku czynności związane z regularną konserwacją oraz informacje tekstowe dotyczące rozwiązywania problemów

Komunikacja zewnętrzna

Ponadto układ sterowania Faceboss umożliwia komunikację zewnętrzną. Jeżeli urządzenie jest połączone z komputerem na powierzchni, układ Faceboss pozwala na zdalne monitorowanie urządzenia w czasie rzeczywistym (zdalne monitorowanie urządzenia). Dodatkowo układ sterowania stale przesyła dane operacyjne do komputera na powierzchni.

Wydajne możliwości raportowania

Dzięki oprogramowaniu Joy do przesyłania danych na powierzchnię po każdej zmianie dane mogą być interpretowane, a na ich podstawie mogą być opracowywane przydatne raporty produkcyjne, które następnie są przesyłane pocztą elektroniczną do wcześniej zdefiniowanych użytkowników. Takie informacje w razie konieczności pozwalają kierownictwu podjąć interwencję i wprowadzić niezbędne zmiany. Dzięki tej funkcji generowane i rozsyłane są także miesięczne raporty produkcyjne i techniczne.