PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁYM REGULAMINEM

Należy pamiętać, że korzystanie z dowolnej witryny internetowej Komatsu Mining Corp. oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Komatsu Mining Corp. („Spółka”, „Nas” lub „My”) docenia zainteresowanie użytkownika naszymi witrynami internetowymi („Witrynami”), w tym, między innymi, www.mining.komatsu i powiązanymi z nią witrynami.

Niniejszy regulamin może okresowo podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowego regulaminu. Jeśli użytkownik nie zgadza się przestrzegać tych lub jakichkolwiek przyszłych postanowień regulaminowych, nie powinien korzystać z Witryn ani pobierać z nich materiałów. Możemy zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać dowolny aspekt Witryn, co obejmuje dostępność dowolnych funkcji w dowolnym momencie. Możemy usunąć, zmodyfikować lub w inny sposób zmienić każdą treść w ramach niniejszej Witryn lub z nich pochodzącą, w tym treść pochodzącą od osób trzecich. Możemy bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia za odpowiedzialności nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp użytkownika do całości lub części Witryny. Możemy w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania całkowicie wyłączyć użytkownikowi możliwość korzystania z Witryn. Regulamin ten obowiązuje wyłącznie w zakresie dostępu użytkownika do Witryn oraz korzystania z nich i nie zmienia żadnych warunków jakiejkolwiek innej umowy, którą użytkownik może zawrzeć ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi lub z nią powiązanymi.

Zasady ochrony prywatności.                                     

Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Spółka może korzystać z danych zebranych w trakcie naszej relacji do celów określonych w naszej Polityce Prywatności, która obowiązuje przez odniesienie, tak jakby jej postanowienia zostały w pełni zawarte w niniejszym Regulaminie.

Treść dotycząca inwestora

Informacje dotyczące inwestora zawarte na naszych Witrynach należy uznać za aktualne jedynie na dzień, w którym zostały opublikowane lub na dzień, w którym zostały one pierwotnie ogłoszone (np. data komunikatu prasowego).  Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, Spółka zrzeka się wszelkich obowiązków dotyczących aktualizowania informacji zawartych na Witrynach.  Wszystkie informacje zawarte na Witrynach mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszystkie oświadczenia na naszych Witrynach (z wyjątkiem faktów historycznych) są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku i obejmują kwestie ryzyka i niepewności, które mogą powodować, że rzeczywiste wyniki będą istotnie różnić się od wskazanych przez takie prognozujące oświadczenia.  Te oświadczenia są rozpoznawalne dzięki wyrażeniom dotyczącym przyszłości, np.: „przewidywania”, „przekonanie,” „oszacowanie,” „oczekiwanie,” „wskazanie,” „możliwość”, „cel”, „plan”, „prognoza”, „będzie” i podobne wyrażenia.  Takie oświadczenia są oparte na naszych aktualnych oczekiwaniach i nie mamy obowiązku aktualizowania takich oświadczeń, aby odzwierciedlać nowe informacje, wydarzenia lub w inne kwestie.  Oprócz założeń i innych czynników określonych w ramach niniejszej Witryny czynniki ostrzegawcze i inne informacje są podawane do publicznej wiadomości w dokumentach składanych przez Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (Securities and Exchange Commission), co obejmuje „Czynniki ryzyka” w naszych rocznych sprawozdaniach na formularzu 10-K i sprawozdaniach kwartalnych na formularzu 10-Q.

Prawa własności.

Prawa autorskie. Wszystkie treści na Witrynach, w tym, między innymi projekt, tekst, oprogramowanie, rysunki techniczne, konfiguracje, grafika, inne pliki i ich wybór i układ („Zawartość”) są chronione prawem autorskim przez Spółkę lub są chronioną prawnie własnością spółek powiązanych ze Spółką lub licencjodawców. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Zawartość  nie może być modyfikowana, kopiowana, rozprowadzana, oprawiana, reprodukowana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, wysyłana, transmitowana ani sprzedawana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób w całości ani w części bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem przypadku, gdy można pobrać i wydrukować zawartość do zastosowań, które nie są konkurencyjne lub obraźliwe dla Spółki, pod warunkiem zachowania wszystkich praw autorskich lub nienaruszania innych praw własności intelektualnej. Należy pamiętać, że niniejsze ograniczone zezwolenie może być odwołane w dowolnym momencie i nie zawiera ono zgody na ponowne opublikowanie Zawartości na jakiejkolwiek stronie internetowej, intranetowej lub ekstranetowej ani na wprowadzenie tych informacji do jakiejkolwiek innej bazy danych lub kompilacji. Wszelkie inne wykorzystanie Zawartości jest surowo zabronione. Ponadto użytkownik zgadza się, że nie będzie systematycznie dokonywać ekstrakcji, zbierać lub pobierać zbiorów, za pośrednictwem środków elektronicznych lub innych, wszelkich danych lub pól danych z Witryn, w tym, między innymi, danych tożsamości klienta. Jeśli użytkownik uważa, że jego materiał chroniony prawem autorskim został nieprawidłowo użyty na Witrynach, prosimy o kontakt z naszym Przedstawicielem do spraw Praw Autorskich lub o zapoznanie się z naszymi Zasadami Dotyczącymi Praw Autorskich, aby uzyskać więcej informacji.

Znaki towarowe. Wszystkie znaki towarowe na Witrynach są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Spółki lub podmiotów powiązanych bądź licencjodawców i nie mogą być kopiowane, imitowane ani używane w całości lub w części bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie nagłówki stron internetowych, niestandardowe elementy graficzne, ikony przycisków i skrypty są znakami usługowymi, znakami towarowymi lub szatami graficznymi Spółki lub jej podmiotów powiązanych i nie mogą być kopiowane, imitowane lub używane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Inne znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe, nazwy produktów i nazwy Spółki lub logotypy wyświetlane na Witrynach są własnością stosownych właścicieli.

Wszelkie wykorzystywanie przez osoby trzecie naszych zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych i usługowych w znacznikach meta i/lub ukrytym tekście będzie traktowane przez Nas jako naruszenie praw znaku towarowego. Ponadto stosowanie zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znaków towarowych i znaków usługowych w tekście strony, znacznikach meta, opisach meta i tekście ukrytym w celu uzyskania coraz wyższych pozycji w wyszukiwarkach internetowych będziemy traktować jako nieuczciwą konkurencję.

Patenty. Produkty i procesy Spółki są objęte jednym lub większą liczbą patentów i są objęte innymi tajemnicami handlowymi oraz prawami własności intelektualnej. Zastrzegamy sobie wszystkie takie prawa. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje ani nie można na jego podstawie domniemywać przekazania lub przyznania praw objętych patentami. Użytkownik zgadza się nie naruszać takich praw lub dekompilować, wykonywać czynności związanych z inżynierią wsteczną ani dezasemblować któregokolwiek z naszych produktów lub procesów.  Transmisja materiałów za pośrednictwem naszych Witryn nie powinno być rozumiane jako przyznanie użytkownikowi jakiejkolwiek licencji na mocy jakiegokolwiek patentu będącego własnością Spółki lub kontrolowanego przez Spółkę.

Oprogramowanie. Wszelkie oprogramowanie, w tym wszelkie pliki, obrazy generowane przez oprogramowanie, kod i dane dołączone do oprogramowania (łącznie „Oprogramowanie”), używane lub dostępne poprzez Witryny mogą być wykorzystywane przez użytkownika wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do Witryn i korzystania z nich w celach wyraźnie określonych na Witrynach, pod warunkiem, że takie zastosowania nie są konkurencyjne lub obraźliwe dla Spółki. Zachowujemy pełny i kompletny tytuł do wszystkich praw własności intelektualnej dotyczących Oprogramowania. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, wykonywać czynności związanych z inżynierią wsteczną, dezasemblować lub nie tworzyć prac pochodnych z jakiegokolwiek Oprogramowania.

Postępowanie użytkownika - opis ogólny.

Podczas użytkowania Witryn użytkownik zgadza się postępować w następujący sposób:

(a) nie zakłócać bezpieczeństwa, wpływać na bezpieczeństwo lub w inny sposób nadużywać Witryn lub jakichkolwiek usług, zasobów systemowych, kont, serwerów lub sieci połączonych z Witrynami lub dostępnych za pośrednictwem Witryn lub witryn połączonych lub powiązanych z Witrynami;

(b) nie przerywać lub nie zakłócać komfortu jakimkolwiek innym użytkownikom Witryn, witryn połączonych lub witryn powiązanych; 

(c) nie przesyłać pocztą lub w inny sposób przekazywać za pośrednictwem Witryn lub na Witrynach jakichkolwiek wirusów, robaków, agentów lub innych szkodliwych, uciążliwych lub destrukcyjnych plików;

(d) nie używać lub nie próbować wykorzystywać czyjegoś konta, usługi lub systemu bez zezwolenia Spółki lub tworzyć lub używać fałszywej tożsamości na Witrynach;

(e) nie przekazywać przez Witrynę lub na Witrynie spamu, łańcuszków, śmieciowej poczty lub innego rodzaju niechcianych masowych przesyłek elektronicznych do osób lub podmiotów, którzy nie zgodzili się na udział w takich kampaniach mailingowych;

(f) nie ujawniać nazwy użytkownika i hasła innym osobom na Witrynach lub poza nimi;

(g) nie próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do Witryn lub części Witryn, do których ogólny dostęp jest ograniczony oraz

(h) nie powielać żadnej części naszych Witryn, struktury nawigacyjnej ani ich układu.

Ponadto, użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i komunikaty realizowane lub transmitowane w ramach swojego konta, i że będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, państwowych, krajowych i międzynarodowych przepisów i regulacji, w tym między innymi ograniczeń eksportowych Stanów Zjednoczonych, które dotyczą użytkowania Witryn lub działań na Witrynach. Witryny są kontrolowane i obsługiwane z terytorium Stanów Zjednoczonych. Jeśli użytkownik należy do jurysdykcji, która ogranicza użytkownikowi dostęp do niniejszej Witryny, nie powinien on uzyskiwać dostępu do Witryny ani z niej korzystać. Nie gwarantujemy, że Witryny są odpowiednie lub dostępne do użytku poza granicami Stanów Zjednoczonych. 

Zachowanie użytkownika - społeczności internetowe i inne interaktywne obszary.

Witryny mogą zawierać obszary, w których można publikować i dzielić się komentarzami na różne tematy z innymi użytkownikami Witryn. Użytkownik zgadza się nie zamieszczać lub w inny sposób rozpowszechniać na Witrynie lub za jej pośrednictwem niezgodnych z prawem, napastliwych, oszczerczych, deliktowych, obraźliwych, zawierających groźby lub obscenicznych komunikatów lub materiałów jakiegokolwiek rodzaju lub materiałów, które naruszają lub łamią prawo autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową, prywatność albo inne prawo rzeczowe lub prawo własności osób trzecich bądź materiałów, które mogłyby stanowić przestępstwo, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać obowiązujące przepisy lub regulacje; lub które są uznawane za niestosowne, w tym, między innymi, treści, które stanowią dowód bigoterii, rasizmu, seksizmu lub nienawiści albo promują nielegalne czynności lub wyrządzanie krzywdy fizycznej komukolwiek. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do usuwania wszelkich materiałów, które uważamy za niedopuszczalne, według naszego wyłącznego uznania i bez jakiegokolwiek odniesienia do użytkownika. Użytkownik zgadza się chronić Spółkę i jej współpracowników oraz osoby, z którymi zawarł umowę w celu hostingu lub utrzymania Witryn przed wszelkimi roszczeniami opartymi na komunikatach lub materiałach publikowanych przez innych lub przed wykorzystywaniem Witryn przez osoby trzecie.

Komunikacja online na Witrynach i za ich pośrednictwem.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień w pkt 7 poniżej, użytkownik zgadza się, że wszystkie komunikaty przesyłane do kogokolwiek za pośrednictwem Witryn lub prace chronione prawem autorskim zamieszczone przez użytkownika na Witrynach, w tym, między innymi, pytania, komentarze, sugestie, pomysły, plany, notatki, rysunki, konfiguracje, specyfikacje, zamówienia zakupu, wyceny i prośby o wycenę, dane o wydajności, informacje o koncie lub inne materiały, dane lub informacje (łącznie „Informacje”), nie są poufne i po przekazaniu tych Informacji do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków użytkownik przyznaje nam nieodwołalną, niewyłączną, nieodpłatną, podlegającą dalszemu licencjonowaniu, ogólnoświatową licencję (w tym między innymi licencję praw autorskich) do wykorzystywania takich Informacji na dowolnym nośniku w dowolnym celu.

Zawartość, informacje o produktach i usługach - ograniczenia.

Wszystkie treści dostępne za pośrednictwem Witryn, w tym między innymi dane, rysunki techniczne, konfiguracje, wyceny i informacje dotyczące zamówienia oraz wykazy katalogowe uważa się za koncepcyjnie dokładne. Jednakże, użytkownik powinien niezależnie ocenić dokładność informacji i przydatność do konkretnych potrzeb każdej treści, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem Witryn. Dane techniczne produktów i usług mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez powiadamiania zmian dotyczących przetwarzania, materiałów lub konfiguracji. Nie gwarantujemy, że produkty lub usługi wymienione w katalogu online będą dostępne w momencie zamówienia. Wszystkie informacje na Witrynach podlegają zastrzeżeniom z pkt 8 poniżej.

Łącza do / z innych witryn i treści osób trzecich.

Łącza do innych witryn internetowych

Witryny mogą czasem zawierać łącza do innych Witryn. Te łącza są zapewniane jako udogodnienie i nie stanowią naszej zachęty, sponsorowania lub rekomendacji ani naszej odpowiedzialności za powiązane z nimi Witryny lub ich treści, usługi lub produkty dostępne na takich witrynach lub za ich pośrednictwem.

Łącza z innych witryn internetowych

Wszystkie łącza do Witryn muszą być zatwierdzone przez nas na piśmie. Nie dotyczy to łączy, na które wyrażamy zgodę, a które spełniają następujące warunki:

(1) łącze jest tylko łączem tekstowym zawierającym jedynie tytuł strony głównej niniejszej Witryn,

(2) łącze „wskazuje” tylko stronę główną Witryn, a nie do poszczególnych stron,

(3) łącze, które po aktywacji przez użytkownika wyświetla tę stronę główną Witryn na pełnym ekranie, a nie w „ramce” na witrynie powiązanej oraz

(4) wygląd, położenie i inne aspekty łącza nie

  • tworzą fałszywego wrażenia, że podmiot lub jego działalność lub produkty są związane z lub sponsorowane przez Spółkę lub jej podmioty powiązane lub
  • ·nie stanowią groźby spowodowania szkód lub osłabienia wartości Spółki związanej z nazwą i znakami towarowymi Spółki lub jej podmiotów zależnych. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania tej zgody na istnienie łącza w dowolnym czasie, według wyłącznego uznania.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania tej zgody na istnienie łącza do naszych Witryn w dowolnym czasie, według naszego wyłącznego uznania.

Treść od osoby trzeciej

Strony internetowe mogą czasem zawierać materiały, dane lub informacje zamieszczone, publikowane lub oferowane przez osoby trzecie, w tym między innymi reklamy lub publikacje w dyskusjach społeczności internetowych. Te łącza są prezentowane wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli użytkownik zdecyduje się wykorzystać jakiekolwiek z tych łączy musi opuścić nasze Witryny Nie przeglądamy tych witryn osób trzecich i nie kontrolujemy ich treści i nie odpowiadamy za żadną z tych witryn ani ich zawartość. Nie wydajemy żadnych oświadczeń na temat jakichkolwiek witryn innych Spółek ani wszelkich informacji, oprogramowania lub innych produktów lub materiałów znajdujących się na takiej witrynie internetowej. Użytkownik zgadza się, że ani Spółka ani jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek materiał, dane lub informacje od osoby trzeciej.

Noty prawne.

WITRYNY I ZAWARTOŚĆ DOSTĘPNA ZA ICH POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZONE NA ZASADZIE „AS IS” [”JAK JEST”] ORAZ „AS AVAILABLE” [W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”]. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY LUB JEJ ZAWARTOŚCI ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE SPÓŁKA I JEJ PODMIOTY POWIĄZANE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY, W TYM CAŁEJ ZAWARTOŚCI, DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA ROZPOWSZECHNIANEGO PRZEZ WITRYNĘ, POBRANEGO LUB UZYSKANEGO Z NIEJ LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM, ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE BĘDZIE ON PONOSIĆ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY JEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKŁE Z POBRANIA TAKIEJ ZAWARTOŚCI, DANYCH I/LUB OPROGRAMOWANIA.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE SPÓŁKA NIE KONTROLUJE, INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW INACZEJ UZGODNIONYCH NA PIŚMIE, SPÓŁKA I JEJ PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ, AKTUALNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ LUB UŻYTECZNOŚĆ WSZELKICH PORAD, OPINII, STWIERDZEŃ LUB INNEJ ZAWARTOŚCI, ZA DYSTRYBUCJĘ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ ANI ICH NIE GWARANTUJĄ ANI NIE POŚWIADCZAJĄ. SPÓŁKA NIE DAJE ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE TA WITRYNA LUB JEJ ZAWARTOŚĆ BĘDZIE SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB ŻE TA WITRYNA LUB JEJ ZAWARTOŚĆ BĘDZIE NIEPRZERWANA, TERMINOWA, BEZPIECZNA I BĘDZIE POZBAWIONA BŁĘDÓW LUB ŻE WADY, JEŚLI WYSTĄPIĄ, ZOSTANĄ POPRAWIONE. SPÓŁKA NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO WYNIKÓW, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ UZYSKANE Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY LUB JEJ ZAWARTOŚCI LUB POD WZGLĘDEM DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI UZYSKANYCH POPRZEZ KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY.

SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM, MIĘDZY INNYMI, UTRATĘ DANYCH WSKUTEK OPÓŹNIENIA, NIEDOSTARCZONE TREŚCI LUB WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNE, BŁĘDY, PRZESTOJE SYSTEMU, MYLNE DOSTARCZENIE TREŚCI LUB WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNYCH, AWARIE SYSTEMU LUB SIECI, USZKODZENIA PLIKU CZY PRZERWANIE USŁUGI SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM SPÓŁKI, JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, JEJ LICENCJODAWCY LUB WSKUTEK BŁĘDÓW WŁASNYCH UŻYTKOWNIKA LUB ZANIECHAŃ, Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE PRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI ANI NIE POŚWIADCZA, ŻE BĘDZIE ZACHOWANA POUFNOŚĆ INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY.

ANI PORADY ANI INFORMACJE USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD SPÓŁKI LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY NIE DAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI, O ILE NIE SPORZĄDZONO ICH W FORMIE PISEMNEJ. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE PEWNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZCH WYKLUCZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE ZANIECHANIA, SPÓŁKA LUB JEJ PODMIOTY ZALEŻNE I POWIĄZANE, KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI LUB DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM WITRYNY LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z NIEJ LUB Z TREŚCIĄ ZAWARTĄ NA WITRYNIE LUB W WYNIKU NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO WITRYNY LUB ZMIANY PRZEKAZÓW LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH INFORMACJI, KTÓRE SĄ WYSYŁANE LUB ODBIERANE ALBO NIE SĄ WYSYŁANE LUB NIE SĄ ODBIERANE, W TYM MIĘDZY INNYMI, ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, NAWET JEŻELI SPÓŁKA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

STRONY UZNAJĄ, ŻE JEST TO UZASADNIONE ROZŁOŻENIE RYZYKA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE PEWNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZCH WYKLUCZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. 

Prawo ogólnie obowiązujące

Spółka ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.  Nie poświadczamy, że materiały na naszych Witrynach są właściwe lub dostępne do użytku w innych miejscach poza USA i dostęp do nich z terytoriów, gdzie ich treści są nielegalne lub ograniczanie, jest zabroniony.  Użytkownik nie może korzystać z naszych Witryn ani eksportować materiałów z nich z naruszeniem eksportowych przepisów i regulacji Stanów Zjednoczonych.  Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Witryn z lokalizacji poza USA, jest on odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów lokalnych.  Niniejsza Umowa będzie podlegała prawu Stanów Zjednoczonych i stanu Wisconsin, nie powodując sprzeczność z przepisami prawa.

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy nami a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z naszych Witryn.  Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek z postanowień niniejszej umowy lub jej części, za niewykonalne, postanowienie to będzie egzekwowane w maksymalnym dozwolonym zakresie według niniejszej Umowy, a pozostała część niniejszej Umowy pozostaje w mocy i skutku.